Bez roka - Trag fondacija - Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku incijativama za rešavanje u lokalnim zajednicama.